กิจกรรมของโรงเรียนในเดือน ธันวาคม 2562

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/a/lbs.ac.th/file/d/1nNI4SXF6eEdDy4855KNgP0_oeR31UUxi/preview?usp=drivesdk” title=”กิจกรรมของโรงเรียนในเดือนธันวาคม.pdf” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/pdf” width=”100%” height=”600″ style=”embed”]