กิจกรรม SUMMER FUN 2017 18 เมษายน-4 พฤษภาคม 2560 ระดับชั้นประถมศึกษา Camp 2

กิจกรรม SUMMER FUN 2017 18 เมษายน-4 พฤษภาคม  2560 ระดับชั้นประถมศึกษา Camp 2

หลังปิดเทศกาลสงกรานต์ (11-16 เมษายน 2560) LBS มีกิจกรรมสนุกให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ระหว่างวันที่ 18 เมษายน ถึง 4 พฤษภาคม 2560

Theme  “The Time Machine 2”  ต่อเนื่องการเรียนรู้ใน Summer Fun 2017 Camp 1  Teachers จัดกิจกรรมสนุก ๆ ทั้งพัฒนาภาษาอังกฤษ ความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้เกี่ยวกับ ปัจจุบัน, อดีต และอนาคต ความเป็นมาของวิวัฒนาการมนุษย์ ชีวิตในปัจจุบัน และเทคโนโลยีสำหรับโลก อนาคต ฝึกทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เปรียบเทียบ และประเมินค่า รู้จักการเลือกตัดสินใจ ใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน เพื่อการปรับตัวอย่างเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต ปัจจุบัน และการเลือกใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมในอนาคต How did, do & will People live? For the next Generatio

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/a/lbs.ac.th/file/d/0B0m2M5xJGKaHamlvbEJfcjEwa2c/preview?usp=drivesdk” title=”LBS P Summer Fun 2017 & Register form_2.pdf” icon=”https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_12_pdf_list.png” width=”100%” height=”600″ style=”embed”]

download รายละเอียดและใบสมัคร ได้ที่นี้ครับ

[download id=”23353″]