ฑีฆายุกาโหตุ มหาราชินี 12 สิงหาคม 2559

Screen Shot 2016-08-11 at 16.06.19

ฑีฆายุกาโหตุ มหาราชินี 12 สิงหาคม 2559

น้อมประณตศิโรราบกราบพระบาท
วโรกาสเฉลิมพระชนม์มงคลสมัย
สองภาษาลาดพร้าวร้อยดวงใจ
ถวายพระพรชัยขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและบุคลากรทุกฝ่าย โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว