ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี 12 สิงหาคม 2560

วันแม่-60_2

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

ลุสิบสอง สิงหา ประชาราษฎร์

กราบพระบาท พระราชินี ศรีสมัย

“สิริกิติ์” เกียรติสวัสดิ์ พิพัฒน์ชัย

เพริศพิไล กลางใจชน สกลกาล

ธ โอบเอื้อ ชนทั้งผอง ครรลองสุข

นิราศทุกข์ ดับร้อนสิ้น ทุกถิ่นฐาน

น้ำพระทัย ไหลล้น ชนมวาร

แผ่ไพศาล เย็นศิระ ด้วยพระบารมี

“ศิลปาชีพ” เสริมชีวิน สิ้นทุกข์เข็ญ

สายธารเย็น “ ป่ารักษ์น้ำ” นำสุขี

พระปรีชา สามารถ กษัตรีย์

เสาวนีย์ ธ ได้ตรัส ขจัดภัย

แปดสิบห้า พรรษา ประชาซ้อง

พระเกียรติก้อง เลิศประภัสร์ นิรัติศัย

สุขเกษม แอร่มหล้า พลานามัย

ราษฎร์รวมใจ เทิดพระองค์ ทรงพระเจริญฯ

ด้วยเกล้าด้วยกระเหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน       โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว