ทุนการศึกษามูลนิธิโรงพยาบาลลาดพร้าว จำนวน 3 ทุน ทุนละ 120,000 บาท/ปี

มูลนิธิโรงพยาบาลลาดพร้าว มอบทุนการศึกษา จำนวน 3 ทุน ทุนละ 120,000 บาท/ปี เข้าศึกษา
ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว

    มูลนิธิโรงพยาบาลลาดพร้าว ร่วมกับ รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา เยาวชน  โดยมอบทุนการศึกษา  ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล  จากโรงเรียนต่างๆที่ผ่าน การประเมินความสามารถและมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว จำนวน 3 ทุน

    เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้กับนักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถได้เพิ่มศักยภาพในการศึกษาหาความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่การเป็นบุคลากรที่ดีของสังคมต่อไป
การประเมิน

1. ประเมินความสามารถด้านวิชาการ
2. ประเมินความสามารถด้านภาษา
3. ประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ประเมินความสามารถด้านทักษะเชาวน์ปัญญา
5. ประเมินความสามารถด้านการคิดริเริ่มสร้างสรรค์

วิธีการประเมิน

–  สอบข้อเขียน
–  กิจกรรมกลุ่ม
–  สังเกตพฤติกรรม
–  สัมภาษณ์รายบุคคล

คุณสมบัติของผู้สมัคร

อายุ 6 – 7 ปี  นับถึง  1 พฤษภาคม  2559  หรือ กำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาล 3

เอกสารประกอบการสมัคร

    1.  ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย  2 รูป (บิดาหรือมารดารับรองการสมัคร)
2.  สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ  (พร้อมการรับรองสำเนา)
3.  สำเนาสูติบัตร (โดยนำฉบับจริงมาแสดงในวันที่สมัคร)
4.  สำเนาผลการเรียน/รางวัลความสามารถด้านอื่น (ถ้ามี)
5.  สมุดบันทึกสุขภาพ (ถ้ามี)

กำหนดการ

1. ยื่นใบสมัคร   30 พฤศจิกายน ถึง 11 มกราคม 2559
2. ทดสอบทางวิชาการและประเมินความสามารถ
เสาร์ที่ 23 มกราคม 2559  (8.00 – 12.00 น.)
4. ประกาศผลรอบแรก  วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
5. สัมภาษณ์ผู้ปกครองและนักเรียน (ที่ผ่านการประเมินรอบแรก)
พุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
6. ประกาศผลผู้รับทุนการศึกษามูลนิธิโรงพยาบาลลาดพร้าว
อาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559

วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเอง หรือ ทางเว็ปไซด์ ใบสมัครทาง On-line คลิ๊ก
30 พฤศจิกายน ถึง 11 มกราคม 2559
สถานที่    โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
401 ซอยลาดพร้าว 126 ถนนลาดพร้าว
แขวงพลับพลา  เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ 10310  โทรฯ 0-2530-3030
http://www.lbs.ac.th

** การสมัครทาง On-line นั้น ผู้สมัครจะต้องยืนเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองให้โรงเรียนแล้วเท่านั้นจึงจะถือว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์**
ใบสมัครทาง On-line คลิ๊ก