ประกาศ ครั่งที่ 1/2563 เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเพื่อพิจารณาทุนการศึกษา รอบคัดเลือก

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/a/lbs.ac.th/uc?id=1l1wRkXIJHDOryGusXSacnxNg4S5SjLp8&export=download” title=”ประกาศผลทุน 10 คน.jpg” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/image/jpeg” width=”800″ height=”600″ extra=”image” style=”embed”]