ผลการคัดเลือกนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเพื่อพิจารณาทุนการศึกษา รอบคัดเลือก ครั้งที่ 1/2562

ผลการคัดเลือกนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเพื่อพิจารณาทุนการศึกษา รอบคัดเลือก ครั้งที่ 1/2562

ตามที่มูลนิธิโรงพยาบาลลาดพร้าวจัดโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ปีกาศึกษา 2562 นั้น ผลกาคัดเลือกนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาในรอบแรก จํานวน 10 คน

 

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/a/lbs.ac.th/file/d/1_rR4lS8_BPS4LX_JUN9vHabpiSxXZjUb/preview?usp=drivesdk” title=”ประกาศผลทุนรอบแรก ปีการศึกษา 2562.pdf” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/pdf” width=”100%” height=”600″ style=”embed”]