มูลนิธิโรงพยาบาลลาดพร้าว มอบทุนการศึกษา จำนวน 3 ทุน ทุนละ 660,000 บาท

มูลนิธิโรงพยาบาลลาดพร้าว มอบทุนการศึกษา จำนวน 3 ทุน ทุนละ 660,000 บาท
ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว

Untitled-1

    มูลนิธิโรงพยาบาลลาดพร้าว ร่วมกับ รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา เยาวชน  โดยมอบทุนการศึกษา  ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล  จากโรงเรียนต่างๆที่ผ่าน การประเมินความสามารถและมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว จำนวน 3 ทุน

    เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้กับนักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถได้เพิ่มศักยภาพในการศึกษาหาความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่การเป็นบุคลากรที่ดีของสังคมต่อไป
การประเมิน

1. ประเมินความสามารถด้านวิชาการ
2. ประเมินความสามารถด้านภาษา
3. ประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ประเมินความสามารถด้านทักษะเชาวน์ปัญญา
5. ประเมินความสามารถด้านการคิดริเริ่มสร้างสรรค์

วิธีการประเมิน

–  สอบข้อเขียน
–  กิจกรรมกลุ่ม
–  สังเกตพฤติกรรม
–  สัมภาษณ์รายบุคคล

คุณสมบัติของผู้สมัคร

อายุ 6 – 7 ปี  นับถึง  1 พฤษภาคม  2560  หรือ กำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาล 3

เอกสารประกอบการสมัคร

1.  ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย  2 รูป (บิดาหรือมารดารับรองการสมัคร)
2.  สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ  (พร้อมการรับรองสำเนา)
3.  สำเนาสูติบัตร (โดยนำฉบับจริงมาแสดงในวันที่สมัคร)
4.  สำเนาผลการเรียน/รางวัลความสามารถด้านอื่น (ถ้ามี)
5.  สมุดบันทึกสุขภาพ (ถ้ามี)

กำหนดการ

1. ยื่นใบสมัคร   ตั้งแต่วันนี้ ถึง 6 ธันวาคม 2559
2. ทดสอบทางวิชาการและประเมินความสามารถ
วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559 (8.00 – 12.00 น.)
3. ประกาศผลรอบแรก  วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560
4. สัมภาษณ์ผู้ปกครองและนักเรียน (ที่ผ่านการประเมินรอบแรก)
วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
5. ประกาศผลผู้รับทุนการศึกษามูลนิธิโรงพยาบาลลาดพร้าว
วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเอง วันนี้  ถึง  6 ธันวาคม  2559
สถานที่    โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
401 ซอยลาดพร้าว 126 ถนนลาดพร้าว
แขวงพลับพลา  เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ 10310  โทรฯ 0-2530-3030
http://www.lbs.ac.th
Line : @lbsschool

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/a/lbs.ac.th/file/d/0B0m2M5xJGKaHcEZONEdOQTNNV0E/preview?usp=drivesdk” title=”Binder1.pdf” icon=”https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_12_pdf_list.png” width=”100%” height=”600″ style=”embed”]

[google-drive-embed url=”https://docs.google.com/a/lbs.ac.th/uc?id=0B0m2M5xJGKaHcEZONEdOQTNNV0E&export=download” title=”Download file.pdf” icon=”https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_12_pdf_list.png” plain=”yes” style=”download”]