สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบเกียรติบัตรแก่บุคคลากร LBS ดีเด่นสร้าง นักเรียน O-NET100 คะแนนเต็ม

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบเกียรติบัตรแก่บุคคลากร LBS ดีเด่นสร้าง นักเรียน O-NET 100 คะแนนเต็ม

ขอแสดงความยินดีกับบุคคลากรที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทจนทำให้มีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ระดับชั้นประถมศึกษาปีทีี่ 6 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

  • นางธนวดี  ธีรภัทรสกุล             ผู้บริหารโรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
  • นางวรรณภา  ประเสริฐยิ่ง         ครูผู้สอน
  • นายธีรเดช  ศิลาอุตมบัณฑิต     ครูผู้สอน