เรื่อง ปรับเปลี่ยนกำหนดการปิดภาคเรียน2-2562 และยกเลิกกิจกรรม