เอกสารประกอบการรับสมัครเข้าเรียน โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว

เอกสารประกอบการรับสมัครเข้าเรียน โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว

1.สูติบัตร (ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ฉบับ)

2.สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร และบิดามารดา 1 ฉับบ

3.รูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว  จำนวน  3 รูป

4.รูปถ่ายผู้ปกครองและบุคคลที่อนุญาตให้รับนักเรียน

5.บัตรประชาชนบิดามารดา (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)

6.หลักฐานการเรียนเดิม (ถ้ามี)

– ชั้นอนุบาล 1 ใช้สมุดสุขภาพ

– ชั้นอนุบาล 2-3,ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ใช้สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน (สมุดพก),Portfolio,

บัตรสุขภาพ หรือ สศ.3 (ระดับอนุบาล  ถ้าไม่มีใช้สมุดสุขภาพแทน)

เอกสารสมัครเรียน