โครงการค่ายภาษาอังกฤษ ณ ประเทศเกาหลี ENGLISH VILLAGE CAMP 24 – 28 December 2016 กิจกรรมภาษาอังกฤษ และ สัมผัสประสบการณ์ใหม่ในต่างแดน

โครงการค่ายภาษาอังกฤษ ณ ประเทศเกาหลี
ENGLISH VILLAGE CAMP 24 – 28 December 2016
กิจกรรมภาษาอังกฤษ และ สัมผัสประสบการณ์ใหม่ในต่างแดน

S__7012360

English Village School , Suyu Camp , Korea (South) คือ หมู่บ้านอังกฤษ และ เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ โดยคณาจารย์ชาวต่างชาติ (Native Speaker) จากประเทศ อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย ฯลฯ เพื่อฝึกฝน และ เสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดยนักเรียนจะได้ สัมผัสประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรม

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ English Village School ซึ่งสอนโดยการสร้างเมืองจำลองขึ้นมา และ ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเท่านั้น ห้ามพูดภาษาอื่น นักเรียนจะได้สัมผัสการเรียนรู้และกิจกรรมการใช้ภาษาอังกฤษในต่างแดน เพื่อกระตุ้นทักษะโดยเน้นผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง Learning by doing และ Creative Thinking

หน้าที่และบทบาทของ Suyu Seoul English Village

Motivation    :  กระตุ้นให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษจากสถานการณ์จริงที่จำลองขึ้น

Confidence  :  มีความมั่นใจ เอาชนะความกลัวในการสนทนากับชาวต่างชาติ

Excitement   :  สร้างความสนใจและตื่นเต้น ในการเรียนภาษาอังกฤษ ผ่านการ role – play

Understanding Foreign Language :  พัฒนาความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ

ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของโรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว โครงการ English Camp in Korea จึงสามารถตอบโจทย์การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนโรงเรียนสองภาษาลาดพร้าวได้ในทุกๆด้าน

Picture1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการ

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/a/lbs.ac.th/file/d/0B0m2M5xJGKaHQThIYWhlTkd0YVE/preview?usp=drivesdk” title=”โครงการค่ายภาษาอังกฤษ ณ ประเทศเกาหลี.pdf” icon=”https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_12_pdf_list.png” width=”100%” height=”600″ style=”embed”]

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/a/lbs.ac.th/uc?id=0B0m2M5xJGKaHQThIYWhlTkd0YVE&export=download” title=”โครงการค่ายภาษาอังกฤษ ณ ประเทศเกาหลี.pdf” icon=”https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_12_pdf_list.png” plain=”yes” style=”download”]

 

เพิ่มสอบถามเพิ่มเติม 081-487-4873 ด่วนจำนวนกัด