โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ร่วมเทิดไท้สดุดี ๗๐ ปี มหาราชา

เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว

70 ปี