ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นป.6 ปีการศึกษา 2561 สอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม 100

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว