น้องเกรตและน้องเนเน่ เข้าร่วมทดสอบความรู้ ได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของกรุงเทพฯ

ขอแสดงความยินดี

เด็กหญิงกฤติยา  โชคดีพาณิชย์ (น้องเกรต) และเด็กหญิงจิตตานันท์  ตีรวัฒนาประภา (น้องเนเน่)

ได้เข้าร่วมทดสอบความรู้  General English Proficiency Test  ครั้งที่ 31

ได้คะแนนยอดเยี่ยม  อันดับที่ 1  ของกรุงเทพมหานคร

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

page