มอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าวมีความยินดี มอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรศิษย์เก่าดีเด่นของโรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว  ในฐานะเป็นศิษย์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับตนเองและโรงเรียน มีดังต่อไปนี้

เรียนที่มีผลสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ ได้ 100 คะแนน

 1. เด็กชายณภพ         ณ ลำปาง           วิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ
 2. เด็กหญิงณภัค        ปวิตรปก             วิชาคณิตศาสตร์
 3. เด็กหญิงปรียากรณ์ บางโม                วิชาคณิตศาสตร์
 4. เด็กหญิงณฐิตา       งามสุคนธ์รัตนา   วิชาภาษาอังกฤษ
 5. เด็กหญิงอาทิชา      ชัยพานิช           วิชาภาษาอังกฤษ
 6. เด็กชายณัฐดนัย      คะวีรัตน์             วิชาภาษาอังกฤษ
 7. เด็กหญิงณัฐรดา      เชาวนสมิทธ์      วิชาภาษาอังกฤษ
 8. เด็กหญิงภาณิชา คีน   ฟิลลิปโป        วิชาภาษาอังกฤษ
 9. เด็กหญิงจิราภัษ       ตันตราภรณ์       วิชาภาษาอังกฤษ
 10. เด็กหญิงวรัญญา      วิเชียรผลา         วิชาภาษาอังกฤษ
 11. เด็กชายกิตติธัช        หลอ                 วิชาภาษาอังกฤษ

 

คะแนนรวม

อันดับ 1           89.56            เด็กหญิงปรียากรณ์        บางโม

รายชื่อนักเรียน ป.6 รุ่น 6 ที่สอบติดโรงเรียนต่างๆ ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน (EP)

เด็กหญิงปรียากรณ์              บางโม

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย (ภาคภาษาอังกฤษ)

เด็กหญิงพิริยา       เตชาพิสุทธิ์             (สอบได้อันดับ 2)

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

เด็กชายสกรรจ์      เจตนาพิทักษ์กุล    โครงการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ (Gifted and Talented Education Program : GATE Program)

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เด็กชายณภพ        ณลำปาง                (ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์)

 นักเรียนกิจกรรมดีเด่น

เด็กชายชิษณุพงศ์ ใจนา

ศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4

 1. เด็กหญิงปิยอร        วัยวุฒิ              (ภาษา-คณิต)
 2. เด็กหญิงสาริน        คติธรรมนิตย์     (วิทย์-คณิต)
 3. เด็กหญิงจินต์ภาณี  ศรีวุฒิชาญ        (ภาษา-คณิต)
 4. เด็กชายธีรพิชญ์     คุปต์ถาวรฤกษ์