รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน O-Net ปีการศึกษา 2556

รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน O-Net
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าวได้เกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ ศึกษาเอกชนว่ามีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ปีการศึกษา 2556 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับเหรียญทอง โดยมีอาจารย์ธนวดี ธีรภัทรสกุล ป็นตัวแทนของโรงเรียนสองภาษาลาดพร้าวรับเกียรติบัตร

O-net-p