รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน O-Net ปีการศึกษา 2555

รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน O-Net
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นป.6 รุ่น3 (Third Generation)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2554 ระดับชั้นป.6 รุ่น3 (Third Generation) รวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับเหรียญเงิน(วิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ คะแนนรวมทั้ง 5 กลุ่ม ได้ ร้อยละ 60 ขึ้นไป)อาจารย์ธนวดี ธีรภัทรสกุล เป็นตัวแทนของโรงเรียนสองภาษาลาดพร้าวรับเกียรติบัตร จากรัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมรีเวอร์ไซด์

lbs-1