รางวัลเหรียญทอง O-NET ต่อเนื่อง ๓ ปีการศึกษา

๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มอบโล่รางวัลเกียรติยศ ให้แก่โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าวเป็นรางวัลเหรียญทอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ต่อเนื่อง ๓ ปีการศึกษา (ปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๗) จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดยมีอาจารย์ธนวดี ธีรภัทรสกุล ผู้อำนวยการ และ อาจารย์อรทัย ธารีเกษ รองผู้อำนวยการ(ฝ่ายประถม) เข้ารับเกียรติบัตร และโล่รางวัล