เหรียญเงินการแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 14

ได้รับเหรียญเงิน จากการแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 14
เด็กชายภัทรเศรษฐ์  อุ่นจิตต์วรรธนะได้รับเหรียญเงินจากการแข่งขันการคิดและแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 14 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556

lbs-2