แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือก เข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือก

เข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

  1. เด็กชายปริญ  มิตรารัตน์  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และได้รับคัดเลือกเข้าโครงการทั้งวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
    2.  เด็กหญิงจิตาพัชญ์  จิตตโสภณ  ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพวิชาวิทยาศาสตร์