ประวัติการก่อตั้งโรงเรียน

   สืบเนื่องจากปฏิภาณของโรงพยาบาลลาดพร้าวซึ่งเปิดให้บริการด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยมาเป็นเวลากว่า10 ปีแล้ว และได้รับความไว้วางใจจากผู้รับบริการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โรงพยาบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ที่จะส่งผลให้เด็กไทยเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของประเทศ เพื่อพร้อมรับกับการเปิดประชาคมอาเซียน และเพื่อเตรียมพร้อมด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และไม่มีขีดจำกัด โดย พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2544 ได้กำหนดเป้าหมายสำคัญ คือ การพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณลักษณะความเป็นไทยควบคู่ไปกับความเป็นสากล โรงพยาบาลลาดพร้าวจึงได้ก่อตั้ง “โรงเรียนอนุบาลลาดพร้าว” ขึ้นในนามนิติบุคคลชื่อ บริษัท ลาดพร้าวการศึกษา จำกัด ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2543 และด้วยเป้าหมายการจัดการศึกษาเพื่อสนองตอบความต้องการของบิดามารดา ที่มุ่งหวังให้บุตรเติบโต ด้วยความพร้อม ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม สติปัญญา และวัฒนธรรมเป็นผู้ที่มีทักษะหลากหลาย สามารถ ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งรวมถึงความเป็นคนดี คนเก่งและคนที่มีความสุขด้วย โรงเรียนอนุบาลลาดพร้าวจึงได้เปิดทำการสอนโดยใช้หลักสูตรสองภาษา (Bilingual Thai-English) โรงเรียนอนุบาลลาดพร้าวเริ่มรับนักเรียนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ของปี พ.ศ. 2544 โดยเปิดจำนวน 2 ห้องเรียน นักเรียนรุ่นแรกประกอบด้วยชั้นเด็กเล็กจำนวน 23 คน และชั้นอนุบาล 1 จำนวน 24 คน รวมเป็นนักเรียน 47 คน  อำนวยการสอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินนาภา สีตบุตร อาจารย์ใหญ่ท่านแรกผู้วางรากฐานปรัชญา นวัตกรรมและแนวคิดในการจัดการศึกษาระบบสองภาษา (Bilingual)
     ต่อมาในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2545 โรงเรียนได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดย ฯพณฯ ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
ในปี พ.ศ. 2546 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว (Ladprao Bilingual School) และในปีการศึกษา 2547 โรงเรียนจึงได้ขยายหลักสูตรการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 1เป้าหมายการศึกษาระดับประถมศึกษา คือ การใช้กรอบแนวคิด นโยบายและเป้าหมายของหลักสูตรแกนการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ และกรอบนโยบายและหลักเกณฑ์การจัดการศึกษาเป็นสองภาษาของโครงการ English Program กระทรวงศึกษาธิการ นำมาพัฒนา และสร้างเป็นหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมให้กับผู้เรียน โดยมีแนวคิดการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาที่เน้นการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติ (Active Learning) โดยยังคงใช้หลักเกณฑ์การวัดและประเมินมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
     ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าวบริหารงานโดย อาจารย์ธนวดี ธีรภัทรสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน เปิดดำเนินการสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลถึงระดับอนุบาลจำนวน 8 ห้องเรียน และระดับประถมศึกษา จำนวน 9 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 17 ห้องเรียน จำนวนนักเรียนรวม 388 คน โดยมีนักเรียนทุนจากมูลนิธิโรงพยาบาลลาดพร้าว รุ่นที่ 1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 6 คน, รุ่นที่ 2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 7 คน
 และรุ่นที่ 3 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 9 คน รวมนักเรียนทุน จำนวนทั้งสิ้น 22 คน และในปีการศึกษา 2552 นี้ มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 1 First Generation จำนวน 17 คน เป็นชาย 7 คน และหญิง 12 คน ผลงานดีเด่นของปีการศึกษา 2552 คือ เกียรติบัตรเหรียญทองผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
     ปีการศึกษา 2553รงเรียนเปิดดำเนินการสอนระดับเตรียมอนุบาลและระดับงอนุบาล จำนวน 8 ห้องเรียน และระดับประถมศึกษา จำนวน 9 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 17 ห้องเรียน รวมจำนวนนักเรียน 397 คน โดยมีนักเรียนทุนจากมูลนิธิโรงพยาบาลลาดพร้าว รุ่นที่ 1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 6 คน, รุ่นที่ 2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 7 คน, รุ่นที่ 3 ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 9 คน และรุ่นที่ 4 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 6 คน รวมนักเรียนทุนจำนวนทั้งสิ้น 28 คน และในปีการศึกษา 2553 นี้ มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 2 Love School Forever จำนวน 19 คน เป็นชาย 7 คน และหญิง 12 คน

ผลงานดีเด่น

     ปีการศึกษา 2553

        - เกียรติบัตรมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) รวม 5 กลุ่มสาระมากกว่าร้อยละ 50 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

     ปีการศึกษา 2554

        - โรงเรียนเปิดสอนระดับเตรียมอนุบาลถึงระดับอนุบาล จำนวน 9 ห้องเรียน และระดับประถมศึกษา จำนวน 11 ห้องเรียน รวม 20 ห้องเรียน รวมจำนวนนักเรียน 445 คน โดยมีนักเรียนทุนจากมูลนิธิโรงพยาบาลลาดพร้าว รุ่นที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 6 คน, รุ่นที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 6 คน, รุ่นที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 9 คน และรุ่นที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 6 คนประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 3 คน รวมนักเรียนทุนจำนวนทั้งสิ้น 30 คน ในปีการศึกษา 2554 นี้ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 3 Generation Three จำนวน 21 คน เป็นชาย 8 คน และหญิง 13 คน ผลงานดีเด่นของปีการศึกษา 2554 คือ เกียรติบัตรเหรียญเงิน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

     ปีการศึกษา 2555

        - โรงเรียนเปิดสอนระดับเตรียมอนุบาลถึงระดับอนุบาล จำนวน 9 ห้องเรียน และระดับประถมศึกษา จำนวน 12 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 21 ห้องเรียน รวมจำนวนนักเรียน 440 คน โดยมีนักเรียนทุน จากมูลนิธิโรงพยาบาลลาดพร้าว รุ่นที่ 1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 6 คน, รุ่นที่ 2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 5  จำนวน 6 คน, รุ่นที่ 3 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 9 คน, รุ่นที่ 4 ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 6 คน, รุ่นที่ 5 ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 3 คน และรุ่นที่ 6 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 3 คน รวมนักเรียนทุนจำนวนทั้งสิ้น 33 คน และในปีการศึกษา 2555 นี้ มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 4 Success  จำนวน 34 คน เป็นชาย 15 คน และหญิง 19 คน ในจำนวนที่สำเร็จการศึกษาครั้งนี้มีนักเรียนทุนรุ่นที่ 1 จำนวน 6 คน ผลงานดีเด่นของปีการศึกษา 2555 คือ เกียรติบัตรเหรียญทอง ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

     ปีการศึกษา 2556

        - โรงเรียนเปิดสอนระดับเตรียมอนุบาลถึงระดับอนุบาล จำนวน 9 ห้องเรียน และระดับประถมศึกษาตั้งแต่ประถมศึกษา จำนวน 10 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 19 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียน 435 คน 
(14 มีนาคม 2557) โดยมีนักเรียนทุนจากมูลนิธิโรงพยาบาลลาดพร้าว รุ่นที่ 2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 6 คน, รุ่นที่ 3 ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 9 คน, รุ่นที่ 4 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 4 คน, รุ่นที่ 5 ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 3 คน และรุ่นที่ 6 ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 3 คน รวมนักเรียนทุนจำนวนทั้งสิ้น 25 คน และมีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 5 Shield จำนวน 36 คน เป็นชาย 19 คน และหญิง 19 คน ในจำนวนที่สำเร็จการศึกษาครั้งนี้มีนักเรียนทุนรุ่นที่ 2 จำนวน 6 คน
     ผลงานดีเด่น
         - เกียรติบัตรเหรียญทอง ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
 นักเรียนรางวัลพระราชทานปีการศึกษา 2556 โรงเรียนขนาดเล็ก คือ ด.ช.ภูมิภัทร์  จารภัทร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน โดยสอบเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้อันดับที่ 1 และได้รับทุนการศึกษาจากโรงเรียนโยธินบูรณะ จำนวน 70,000.- บาท
 โรงเรียนต้นแบบ (Best Practice) ในด้านการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ที่ ศธ. 0211.6/9010

     ปีการศึกษา 2557

        - โรงเรียนมีนักเรียนระดับเตรียมอนุบาลและระดับอนุบาล 11 ห้อง จำนวนนักเรียน 238 คน และระดับประถมศึกษา จำนวน 10 ห้อง จำนวนนักเรียน 259 คน รวมทั้งสิ้น 21 ห้อง จำนวนนักเรียน 497 คน (2  มีนาคม 2558) โดยมีนักเรียนทุนจากมูลนิธิโรงพยาบาลลาดพร้าว รุ่นที่ 3 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 9 คน  รุ่นที่ 4 ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 6 คน รุ่นที่ 5 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 3 คน และรุ่นที่ 6 ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 3 คน รวมนักเรียนทุนจำนวนทั้งสิ้น 19 คน มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 6 Magnificent จำนวน 43 คน เป็นชาย 21 คน และหญิง 22 คน ในจำนวนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาปีนี้มีนักเรียนทุนรุ่นที่ 3 จำนวน 9 คน
     ผลงานดีเด่น
         - รางวัลชมเชยสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ให้โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าวเป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลชมเชยในการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557
         - การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนเอกชนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ตามเกณฑ์ที่กำหนด ปีการศึกษา 2557 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เป็นรางวัลเกียรติยศ คือ  เกียรติบัตรเหรียญทอง (คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 70.00 ขึ้นไป) (1 ใน 5 โรงเรียน)
        - โล่เกียรติประวัติโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระ ตั้งแต่ 70.00 ขึ้นไป ต่อเนื่อง 3 ปี
        - การศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555-2557 (1 ใน 3 โรงเรียน)

     ปีการศึกษา 2558

        - โรงเรียนมีนักเรียนระดับเตรียมอนุบาลและระดับอนุบาล 11 ห้อง จำนวนนักเรียน 270 คน และระดับประถมศึกษา 11 ห้อง จำนวนนักเรียน 306 คน รวมทั้งสิ้น 22 ห้อง จำนวนนักเรียน 576 คน (มีนาคม 2559)โดยมีนักเรียนทุนจากมูลนิธิโรงพยาบาลลาดพร้าว รุ่นที่ 4 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4 คน, รุ่นที่ 5 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 3 คน และรุ่นที่ 6 ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 3 คน รวมนักเรียนทุนทั้งสิ้น 10 คน และมีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 7 Marvelous จำนวน 25 คน เป็นชาย 13 คน และหญิง 12 คน ในจำนวนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาปีนี้มีนักเรียนทุนรุ่นที่ 4 จำนวน 3 คน