กิจกรรมเข้าค่ายกลางวัน ลูกเสือสำรอง ป.1-3 ประจำปีการศึกษา 2559Activity 

กิจกรรมค่ายกลางวันลูกเสือสำรอง ระดับชั้นป.1-3  ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว วันที่ 20 ม.ค. 60 กิจกรรมลูกเสือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมมีจิตสาธารณะ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีความสามัคคีในหมู่คณะ นำความรู้ในการฝึกการเรียนในชั่วโมงเรียนนำไปปฏิบัติจริงให้ลูกเสือได้สัมผัสชีวิตกลางแจ้งรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะและ รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม IMG_5650_resize

ชอบเรื่องนี้แชร์กันเลยครับ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Posted in Add to home page, Primary, Primary Activity, School Activty, ปี 2559, ภาพกิจกรรม.