กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.4-6 โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ประจำปีการศึกษา 2559Activity 

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ประจำปีการศึกษา 2559
จัดขึ้น  ณ ค่ายลูกเสือ นครริมขอบฟ้า เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 4-6 มกราคม 25560

IMG_4636_resize