ทัศนศึกษา พอวช. ป.4-6

วันที่ 28 สิงหาคม 2558  โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าวได้พานักเรียนระดับป.4-6 ไปทัศนศึกษาที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จ.ปทุมธานี