พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 5

ภาพ พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 5 ครับ