พิธีสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559

เนื่องด้วยวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันสำคัญของกิจกรรมลูกเสือ คือ “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” ดังนั้นผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือ-เนตรนารี จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าฯ รัชกาลที่ 6 ที่ได้ทรงสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติและทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองลูกเสือ พร้อมทั้งให้คติพจน์ของลูกเสือ “เสือชีพ อย่าเสียสัตย์”
คณะผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนสองภาษาลาดพร้าวจึงกำหนด วันปฏิบัติกิจกรรมในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 บริเวณหน้าสนามกีฬาโรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว

IMG_2860