ภาพกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ป.4-6 ปีการศึกษา 2561Activity 

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ป.4-6

โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ปีการศึกษา 2561  วันที่  3-5 มกราคม 2562

ณ ค่ายลูกเสือ สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี

ภาพชุดที่ 1      ภาพชุดที่ 2      ภาพชุดที่ 3