ภาพกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญ ณ ค่ายป่าสักแคมป์ จ.ลพบุรีActivity 

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี สามัญ
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ประจำปีการศึกษา 2560
ณ ค่ายลูกเสือป่าสักแคมป์  จ.ลพบุรี
วันที่ 4-6 มกราคม 2560

ภาพกิจกรรม  << วันแรก >>  << วันที่สอง อัลบั้มที่ 1 , อัลบั้มที่ 2 >>  << วันที่สาม >>

กำหนดการต่างๆ (มีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ของคณะวิทยากร)