สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ป.1-3

กิจกรรมฐานการเรียนรู้ มีทั้งหมด 7 ฐานด้วยกัน
ฐานที่ 1 กังหันกระดาษ      ฐานที่ 2 สีเต้นระบำ
ฐานที่ 3 นกในกรง
ฐานที่ 4 แว่นตาสายรุ้ง
ฐานที่ 5 Supporting Bridge/Span
ฐานที่ 6 Straw Rocket Game
ฐานที่ 7 Clay Boats

ซึ่งแต่ละฐานนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม สนุกสนาน ได้รับความรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี