อบรมธรรมะอนุบาล

จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ได้มีความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และกตัญญูต่อพ่อแม่และครูบาอาจารย์ โดยพระอาจารย์หาญศักดิ์  ขนฺติสุโภ  วันที่ 16 ก.พ. 59  ณ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว  นักเรียนต่างซาบซึ้งกับธรรมะที่พระอาจารย์ได้อบรมสั่งสอน