วิสัยทัศน์

โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว มุ่งให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข ส่งเสริมทางด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต และพัฒนาการให้เหมาะสมตามวัย มีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าพูด มีเหตุผล มีทักษะในการใช้ภาษา เทคโนโลยี มีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการใช้ชีวิตประจำวัน มีจิตอาสา  และจิตสำนึกในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม โดยผ่านกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆ สามารถช่วยเหลือตนเองและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อเป็นคนเก่ง ดี มีสุข ที่มีพื้นฐานความรู้ และการพัฒนาความพร้อม เพื่อการศึกษาต่อในระดับต่อไป

เป้าหมาย

..เป้าหมายของ lbs เพื่อการพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากลซึ่งสอดคล้องกับวัฒนาธรรมไทยและปรัชญาของโรงเรียน..

ความ หมายของปรัชญา การเรียนรู้อย่างมีความสุข คือการที่ผู้เรียนมีความพอใจในการเรียน นักเรียนจะมีความสุขได้นั้น ครูผู้สอนเป็นผุ้ที่จัดสถานการณ์ให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ เห็นว่าบทเรียนนั้นไม่ยากเกินความสามารถ ทำได้และสนุก นักเรียนเกิดความชอบและประสบความสำเร็จในวิชานั้นๆ ปลูกฝังหยั่งลึก ความเป็นไทย คือ นักเรียนมีจิตสำนึกถึงความเป็นคนไทย รักและใช้ภาษาไทยได้อย่างสวยงามถูกต้อง ชื่นชมและใส่ใจในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยให้คงอยู่คู่คนไทยสู่ มาตรฐานระดับสากล คือ นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย มีความรู้ทักษะพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย นักเรียนจึงมีความพร้อมในการเรียนรู้และใฝ่หาคความรู้ด้วยตนเองอยู่เสมอ

ปรัชญา

"เรียนรู้อย่างมีความสุข ปลูกฝังหยั่งลึกความเป็นไทย สู่มาตรฐานระดับสากล"

 

อัตลักษณ์

เรียนรู้เด่น เป็นคนดี มีความสุข

เอกลักษณ์พันธกิจ

ภาษาเด่น

สัญลักษณ์ของโรงเรียน

cropped-LBS-for-Post.jpgเป็นอักษร LBS เรียงร้อยประสาน มีลูกโลกอยุ่มุมล่างซ้ายมีความหมาย คือ การมุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานระดับสากลของโรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว โดยผ่านกิจกรรมหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถอันเป็นสากล สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และพัฒนาตนเองสู่การเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นไป