70 ปี

๗๐ ปี มหาราชา โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ร่วมเทิดไท้สดุดีมหาราชา