ระเบียบการและหลักฐานการสมัครนักเรียนของโรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว

 1. สถานที่ตั้งโรงเรียน

  โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ตั้งอยู่ที่เลขที่ 401 ซอยลาดพร้าว 126 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา   เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

 2. ช่องทางการติดต่อโรงเรียน
 3. การรับสมัครนักเรียน
  • รับนักเรียนชาย-หญิงอายุ 1.6 ปี ถึง 11.6 ปี
  • รับนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  • รับนักเรียนไป-กลับ
  • ผู้ปกครองต้องนำนักเรียนมาสมัครด้วยตนเอง
  • โรงเรียนจะสัมภาษณ์พื้นฐานความพร้อมของนักเรียนทุกคน
  • ระดับประถมศึกษามีการประเมินทักษะทางด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษประกอบการพิจารณารับ

 4. หลังฐานการสมัครนักเรียน
  • สูติบัตร (ฉบับจริงพร้อมสำเนารับรองความถูกต้อง 1 ฉบับ)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมสำเนารับรองความถูกต้อง 1 ฉบับ)
  • รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้วจำนวน 3 รูป
  • รูปถ่ายผู้ปกครองและบุคคลที่มารับนักเรียน
  • สำเนาบัตรประชาชนคุณพ่อและคุณแม่ (ฉบับจริงพร้อมสำเนารับรองความถูกต้อง)
  • หลักฐานการเรียนเดิม (ถ้ามี)
   • ชั้นอนุบาล 1 ใช้สมุดสุขภาพ
   • ชั้นอนุบาล 2-3, ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ใช้สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน (สมุดพก), Portfolio, บัตรสุขภาพ หรือ สศ.3 (ระดับอนุบาลถ้าไม่มีใช้สมุดสุขภาพแทน)
 5. การจำหน่าย
  • เมื่อเรียนจบหลักสูตร
  • เมื่อสมัครจะลาออก
  • เมื่อเสียชีวิต
  • ขาดเรียนเกินสมควรโดยไม่แจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ
 6. หลักสูตร
  • ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3
   สอนวิชาสามัญตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 ซึ่งจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษไม่เกินร้อยละ 50 ของเวลาเรียน โดยมีกิจกรรมพิเศษคอมพิวเตอร์, ดนตรี,ว่ายน้ำ
  • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
   สอนวิชาสามัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  ซึ่งจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษร้อยละ 50 ของเวลาเรียน และมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนะแนว ลูกเสือ-เนตรนารี ดนตรี ว่ายน้ำ ภาษาจีน และชมรม/Club
 7. ชั้นเรียน  ระดับเตรียมอนุบาล ระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษา
 8. เวลาเรียน
  • ระดับชั้นเตรียมอนุบาลและระดับอนุบาลเปิดเรียนตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึงเวลา 14:30 น.

  • ระดับชั้นประถมศึกษาเปิดเรียนตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึงเวลา 15:40 น.

  • หลักสูตรอนุบาลมีเวลาเรียน 3 ปี

  • หลักสูตรประถมศึกษามีเวลาเรียน 6 ปี

 9. โรงเรียนกำหนดให้มีวันหยุดดังนี้
  • วันหยุดประจำสัปดาห์ คือ วันเสาร์ และวันอาทิตย์

  • วันหยุดทางราชการ

  • วันหยุดประจำภาคเรียน

 10. การประเมินพัฒนาการของนักเรียน
  • ระดับอนุบาลจัดประเมินผลเป็นระยะทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคลและแจ้งให้ผู้ปกครองทราบเพื่อร่วมมือกันพัฒนาเด็ก
  • ระดับประถมศึกษาวัดและประเมินผลตามหลักเกณฑ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551ของกระทรวงศึกษาธิการ

 11. การชำระค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
 12. การแต่งกาย
  • นักเรียนอนุบาล-ประถมศึกษาแต่งกายตามเครื่องแบบของโรงเรียนซึ่งได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ
  • ประกอบด้วย ชุดนักเรียน ชุดพลศึกษา และชุดลูกเสือ-เนตรนารี
  • ไม่ใส่ของมีค่ามาโรงเรียน และนำมือถือมาโรงเรียน