โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยโรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย คือ อะไร ?
Icon-Sci2โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย เป็น โครงการในมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยโรงเรียน ดุสิตวิทยาได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น เป็นหนึ่งใน 25 โรงเรียนในเขตจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงครามที่ได้เข้าร่วม โครงการฯ ภายใต้การดูแลของคณาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

  การเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดียิ่งสำหรับโรงเรียน ในการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ให้ักับเด็กๆอนุบาลของเรา โครงการนี้ถือเป็นนำร่อง ที่คุณครูจะต้องทำโครงงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ปีละ 2 เรื่อง ทางเจ้าของโครงการจะส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบและส่งผลงานเข้าประกวดใน โอกาสต่อไปด้วย

โดยแต่ละกิจกรรมการทดลอง เด็ก ๆ จะได้ลงมือปฏิบัติ คิดค้นหาคำตอบ คุณครูจะใช้คำถามปลายเปิด ฝึกให้เด็กคิดวิเคราะห์ จดบันทึกคำพูดเด็ก ให้เด็กสื่อออกมาโดยการวาดภาพหรือชิ้นงานแบบต่าง ๆ หลังจากทำการทดลองเสร็จ เด็ก ๆ สามารถเชิญชวนผู้ปกครองทำการทดลองต่อในช่วงรับกลับบ้าน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ปกครองจำนวนมาก
ซึ่งมีหลักฐานทั้งภาพถ่าย-สมุดเยี่ยม บันทึกเข้าทำการทดลองของคุณครูและเด็กแต่ละห้อง