โครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยประจำปี 2561

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยประจำปี 2561

เรื่อง การจัดกิจกรรมการทดลอง 22 การทดลอง


[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/a/lbs.ac.th/file/d/16HnHpOsdDcIPoWVtRnuNr8XiceMYR11H/preview?usp=drivesdk” title=”รูปการทดลองวิทย์ 61.pdf” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/pdf” width=”100%” height=”600″ style=”embed”]