22 การทดลองวิทยาศาสตร์ชั้น อนุบาล 1-3 ปีการศึกษา 2559

22 การทดลองวิทยาศาสตร์ชั้น อนุบาล 1-3 ปีการศึกษา 2559

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/a/lbs.ac.th/file/d/0B0m2M5xJGKaHdGY3SlpkZVBnUTg/preview?usp=drivesdk” title=”การทดลอง 22 การทอลอง บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 59 ตอนที่ 1.pdf” icon=”https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_12_pdf_list.png” width=”100%” height=”600″ style=”embed”]

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/a/lbs.ac.th/file/d/0B0m2M5xJGKaHSkZ6Y2RzdUdRY0k/preview?usp=drivesdk” title=”การทดลอง 22 การทอลอง บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 59 ตอนที่ 2.pdf” icon=”https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_12_pdf_list.png” width=”100%” height=”600″ style=”embed”]