รายการอาหารกลางวันประจำเดือน กันยายน 2559Food Menu 

รายการอาหารกลางวันประจำเดือน กันยายน 2559

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/a/lbs.ac.th/file/d/0B0m2M5xJGKaHdms2ejlZTHRYb00/preview?usp=drivesdk” title=”food menu sep.pdf” icon=”https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_12_pdf_list.png” width=”100%” height=”600″ style=”embed”]

 

[google-drive-embed url=”https://docs.google.com/a/lbs.ac.th/uc?id=0B0m2M5xJGKaHdms2ejlZTHRYb00&export=download” title=”food menu sep.pdf” icon=”https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_12_pdf_list.png” plain=”yes” style=”download”]