รายการอาหารกลางวันประจำเดือน สิงหาคม 2561

รายการอาหารกลางวันประจำเดือน สิงหาคม 2561

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/a/lbs.ac.th/file/d/0B0m2M5xJGKaHY3FadWwtT01PYnZ1MmVFTVNnNjFhWEFmZm1J/preview?usp=drivesdk” title=”07 เมนูอาหารนักเรียน เดือน สิงหาคม 2561.pdf” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/pdf” width=”100%” height=”600″ style=”embed”]