รายการอาหารกลางวันประจำเดือน สิงหาคม 2562

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/a/lbs.ac.th/file/d/183SWAD-QRKN8BJRIGTrwZB0Fv5pBYL5s/preview?usp=drivesdk” title=”เมนูอาหารประจำเดือน สิงหาคม 62.pdf” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/pdf” width=”100%” height=”600″ style=”embed”]