ชมรมบรรณารักษ์น้อย

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/a/lbs.ac.th/file/d/0B_AVOJoDjk_aOUdSVTl6VzFGWGc/preview?usp=drivesdk” title=”ชมรมบรรณารักษ์น้อย.pdf” icon=”https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_12_pdf_list.png” width=”100%” height=”600″ style=”embed”]