สภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน

สภาพแวดล้อม

โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าวแวดล้อมด้วยพื้นที่สีเขียวชอุ่มของต้นไม้และสนาม ฟุตบอล โดยมี อาคารเรียน 2 อาคาร (อาคารอนุบาลและอาคารประถมศึกษา) นักเรียนเรียนรู้   อย่างมีความสุขในสภาพแวดล้อมอบอุ่นและปลอดภัย สอดคล้องกับปรัชญาของ  โรงเรียน คือ เรียนรู้อย่างมีความสุข ปลูกฝังหยั่งลึกความเป็นไทย สู่มาตรฐานระดับสากล

ห้องเรียนอนุบาล

มีจำนวน 12 ห้องเรียน ภายในห้องเรียนประกอบด้วยมุมการเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับหัวข้อการเรียนรู้ในแต่ละเดือน

ห้องเรียนประถม

มีจำนวน 13 ห้องเรียน สภาพแวดล้อมในห้องเรียนพร้อมด้วยสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับนักเรียน

ห้องบัลเล่ต์

ออกแบบห้องเรียนเป็นพิเศษสำหรับการฝึกเต้นบัลเล่ต์และสำหรับการจัดกิจกรรมอื่นๆ

สระว่ายน้ำ

แบ่งออกเป็นสระเล็ก สำหรับเด็กวัย 2-3 ขวบ ด้วยระดับความลึก 30 ซม. และสระใหญ่ ระดับความลึก 70 ซม. สำหรับนักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 2

สนามเด็กเล่น

พร้อมด้วยเครื่องเล่นสนามที่มีมาตรฐานสอดคล้องกับระดับวัยของนักเรียนอนุบาล

สนามฟุตบอล

ขนาดมาตรฐาน ใช้สำหรับการจัดกิจกรรมกลางแจ้งและการเล่นกีฬาของนักเรียน อาทิเช่น การเล่นฟุตบอล, แชร์บอล, เกม การละเล่น และกิจกรรมต่าง ๆ

ห้องเฟรอเบล

ในระดับอนุบาล เพื่อพัฒนาทักษะและส่งเสริมด้านตรรกะ(ความเป็นเหตุเป็นผล) ให้กับนักเรียนอนุบาล

ห้องประชุมใหญ่

ชั้น 8 อาคารประถมศึกษา เป็นพื้นที่ใช้ได้อย่างหลากหลาย ทั้งการแสดงบนเวที และการใช้พื้นที่ขนาดใหญ่เพื่อประกอบกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ในรอบปี

ห้องสมุด

โรงเรียนของเราจัดห้องสมุดมีขนาดใหญ่ ที่พร้อมด้วยหนังสืออ่านประกอบการเรียนและคู่มือครู แบ่งหมวดหมู่ตามระบบดิวอี้ และแบ่งพื้นที่ใช้สอยสำหรับนักเรียนระดับอนุบาล และประถมศึกษา เพื่อให้นักเรียนและครูได้ใช้บริการ รวมทั้งการใช้บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต เพื่อส่งเสริมพัฒนานักเรียนด้านภาษาภายใต้การให้คำแนะนำและส่งเสริมของครูต่างชาติ

ห้องคณิตศาสตร์

เป็นห้องฝึกปฏิบัติการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่พร้อมด้วยอุปกรณ์การเรียนรู้ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดแนวคิด(concept) ทางคณิตศาสตร์

ห้องพยาบาล

ประกอบด้วยเตียงนอน 4 เตียง สำหรับรองรับนักเรียนที่เจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุ โดยมีพยาบาลประจำดูแลและให้การพยาบาลเบื้องต้น

ห้องคอมพิวเตอร์

แบ่งออกเป็นห้องคอมพิวเตอร์ระดับอนุบาล พร้อมด้วยโปรแกรมฝึกทักษะพื้นฐาน ฝึกภาษา และเชาว์นปัญญา และห้องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตระดับประถมศึกษา เพื่อเรียนรู้ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเรียนรู้การสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ห้องดนตรี

ชั้น 3 อาคารอนุบาล ออกแบบโดยเฉพาะสำหรับกิจกรรมดนตรี เป็นห้องเก็บเสียง เพื่อใช้สำหรับการฝึกร้องเพลง และกิจกรรมเคลื่อนไหว รวมทั้งฝึกฝนเครื่องดนตรีหลากหลาย  ชนิด

ห้องศิลปะ

ใช้ในการฝึกปฏิบัติการทางศิลปะ เพื่อส่งเสริมจินตนาการและกระตุ้นให้นักเรียนได้แสดง ความรู้สึกนึกคิด ให้เกิดการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์

ห้องวิทยาศาสตร์

ออกแบบพื้นที่ห้องเรียนโดยเฉพาะ พร้อมเครื่องมือการทดลองและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ครบทุกระดับชั้นประถมศึกษา เพื่อส่งเสริมด้านทักษะการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน

ห้องรับประทานอาหาร

สำหรับนักเรียนรับประทานอาหารกลางวันที่จัดขึ้นเพื่อสุขภาพที่ดีของนักเรียน โดยคำนึงถึงการจัดอาหารพิเศษให้กับกลุ่มนักเรียน อาทิ นักเรียนอิสลาม รวมทั้งมีบริการนมในช่วงเช้าและอาหารว่างในช่วงบ่ายให้กับนักเรียนทุกวัน