ประวัติโรงเรียน
 

สืบเนื่องจากปณิธานของโรงพยาบาลลาดพร้าวซึ่งเปิดให้บริการด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยมาเป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว และได้รับความไว้วางใจจากผู้รับบริการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โรงพยาบาลลาดพร้าวจึงได้ก่อตั้ง “โรงเรียนอนุบาลลาดพร้าว” ขึ้นในนามนิติบุคคลชื่อ บริษัท ลาดพร้าวการศึกษา จำกัด ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2543 และด้วยเป้าหมายการจัดการศึกษาเพื่อสนองตอบความต้องการของบิดามารดา ที่มุ่งหวังให้บุตรเติบโต ด้วยความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม สติปัญญา และวัฒนธรรม เป็นผู้ที่มีทักษะความสามารถ ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี ซึ่งรวมถึงความเป็นคนดี คนเก่ง และคนที่มีความสุขด้วย โรงเรียนอนุบาลลาดพร้าวจึงได้เปิดทำการสอนโดยใช้หลักสูตรสองภาษา (Bilingual Thai-English)

โรงเรียนอนุบาลลาดพร้าวเริ่มรับนักเรียนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ของปี พ.ศ. 2544 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จินนาภา สีตบุตร อาจารย์ใหญ่ท่านแรก ผู้วางรากฐานปรัชญา นวัตกรรมและแนวคิดในการจัดการศึกษาระบบสองภาษา (Bilingual)

ต่อมาในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2545 โรงเรียนได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดย ฯพณฯ ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี 

ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว” (Ladprao Bilingual School)
ปีการศึกษา 2547 โรงเรียนจึงได้ขยายหลักสูตรการศึกษาระดับประถมศึกษา โดยมีเป้าหมายการจัดศึกษาระดับประถมศึกษา คือ การใช้กรอบแนวคิด นโยบาย และเป้าหมายของหลักสูตรแกนการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และนโยบายและหลักเกณฑ์ของโครงการ English Programme กระทรวงศึกษาธิการ มาพัฒนาเป็นหลักสูตรสถานศึกษาที่มีคุณภาพ ด้วยแนวคิดที่เน้นการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติ (Active Learning)  

ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าวบริหารงานโดย อาจารย์ธนวดี  ธีรภัทรสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมีการพัฒนาหลักสูตรและระบบการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้โรงเรียนมีผลงานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การได้รับเกียรติบัตรผลการสอบ O-Net ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552-2561 ดังนี้
 • ปีการศึกษา 2552 ระดับเหรียญทอง
 • ปีการศึกษา 2553 มีคะแนน 5 กลุ่มสาระมากกว่าร้อยละ 50
 • ปีการศึกษา 2554 ระดับเหรียญเงิน
 • ปีการศึกษา 2555 ระดับเหรียญทอง
 • ปีการศึกษา 2556 ระดับเหรียญทอง
 • ปีการศึกษา 2557 ระดับเหรียญทอง
 • โล่เกียรติประวัติ ผลการสอบ O-Net ระดับเหรียญทอง 3 ปีต่อเนื่อง (2555-2557)
 • ปีการศึกษา 2558 ระดับเหรียญทอง
 • ปีการศึกษา 2559 ระดับเหรียญทอง
 • ปีการศึกษา 2560 รางวัลเหรียญทอง
 • ปีการศึกษา 2561 รางวัลเกียรติยศ โรงเรียนขนาดกลางที่มีคะแนนเฉลี่ย 4 กลุ่มสาระสูงสุดของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 • ปีการศึกษา 2562 ได้รับเกียรติบัตรมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกสาระการเรียนรู้
image

ปีการศึกษา 2556 ด.ช.ภูมิภัทร์  จารภัทร์ ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนขนาดเล็ก

ในปีเดียวกันโรงเรียนได้รับหนังสือยกย่องให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ (Best Practice) ในด้านการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่ ศธ 0211.6/9010 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556

ปีการศึกษา 2557 กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบเกียรติบัตรรางวัลชมเชย ในโครงการคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก

วันที่ 30 กันยายน 2557 โรงเรียนได้รับการยกย่องเป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพ สู่มาตรฐานสากล ระดับดีมาก (ปีการศึกษา 2557-2559)  โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นครั้งที่ 1 และในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนได้รับการยกย่องเป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ระดับดีมาก (ปีการศึกษา 2560-2562) เป็นครั้งที่ 2

ปีการศึกษา 2560 อาจารย์ธนวดี  ธีรภัทรสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับเกียรติบัตรยกย่องเป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทจนทำให้นักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

image

ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนได้รับรางวัลเหรีญทอง ผลการสอบ O-Net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ย 4 กลุ่มสาระ ตั้งแต่ร้อยละ 70.00 ขึ้นไป โดยโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.85  

ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนได้รับรางวัลเกียรติยศผลการสอบ O-Net มีคะแนนเฉลี่ย 4 กลุ่มสาระสูงสุดของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.27 และมีนักเรียนที่สอบวิชาคณิตศาสตร์ได้เต็ม 100 คะแนน จำนวน 5 คน วิชาวิทยาศาสตร์ได้เต็ม 100 คะแนน จำนวน 1 คน และผลสอบวิชาภาษาอังกฤษได้เต็ม 100 คะแนน จำนวน 1 คน

ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล-ประถมศึกษา ทั้งสิ้น 767 คน เป็นนักเรียนเตรียมอนุบาลถึงอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 319 คน และนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 448 คน

ปีการศึกษา 2563 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกสาระการเรียนรู้ โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 67.95 มีนักเรียนที่สอบวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษได้เต็ม 100 คะแนน จำนวน 1 คน วิชาภาษาอังกฤษได้เต็ม 100 คะแนน จำนวน 6 คน และวิชาคณิตศาสตร์ได้เต็ม 100 คะแนน จำนวน 1 คน

ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล – ประถมศึกษา ทั้งสิ้น 690 คน เป็นนักเรียนอนุบาลปีที่ 1-3 จำนวน 207 คน และนักเรียนประถมศึกษา ปีที่ 1 - 6 จำนวน 483 คน

นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาของโรงเรียนมีทั้งหมด 11 รุ่น คือ

 • รุ่นแรก First Generation                  ปีการศึกษา 2552        จำนวน 17 คน
 • รุ่นที่ 2 LSF (Love School Forever) ปีการศึกษา 2553        จำนวน 19 คน
 • รุ่นที่ 3 Number One                          ปีการศึกษา 2554        จำนวน 21 คน
 • รุ่นที่ 4 Success                                   ปีการศึกษา 2555        จำนวน 34 คน
 • รุ่นที่ 5 Shield                                      ปีการศึกษา 2556        จำนวน 35 คน
 • รุ่นที่ 6 Magnificent                           ปีการศึกษา 2557         จำนวน 43 คน
 • รุ่นที่ 7 Marvelous                              ปีการศึกษา 2558        จำนวน 25 คน
 • รุ่นที่ 8 Adscensus                             ปีการศึกษา 2559        จำนวน 52 คน
 • รุ่นที่ 9 Supernova                             ปีการศึกษา 2560       จำนวน 31 คน
 • รุ่นที่ 10 Luminous                             ปีการศึกษา 2561        จำนวน 40 คน
 • รุ่นที่ 11 Antares                                  ปีการศึกษา 2562        จำนวน 52 คน
 • รุ่นที่ 12 Zodiac                                   ปีการศึกษา 2563        จำนวน 65 คน
 • รุ่นที่ 13 Valorian                                ปีการศึกษา 2564        จำนวน 61 คน

 
รวมนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาทั้งสิ้น 495 คน

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้