about us
LADPRAO BILINGUAL SCHOOL
 
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นและส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข
ตามหลักสูตรของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่มาตรฐานระดับสากล ปลูกฝังพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในด้านความคิดสร้างสรรค์
เพื่อริเริ่มสร้างสรรค์จินตนาการรวมถึงสร้างความกล้าแสดงออก และความเชื่อมั่นในตนเอง ซึ่งคุณลักษณะนี้เป็นสิ่งที่พึงประสงค์ตามที่โรงเรียนกำหนด
 


We are proud to be part of the world's largest international community of schools.

News Update

ติดต่อเรา
Powered by MakeWebEasy.com