การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา

            1. ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง โรงเรียนมุ่งส่งเสริมให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องสวยงาม ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน มีความรักภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของสังคมไทย ศาสนาและวัฒนธรรมไทยที่มีต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบัน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน อย่างสมดุล (Balanced Literacy Approach) ในวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง ส่วนการเรียนภาษาไทยระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 มุ่งเน้นความเข้าใจ (Comprehension) ภาษาอย่างลึกซึ้ง สามารถใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือสื่อความคิด ความเข้าใจ การหาเหตุผล แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ 


            2. โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าวเริ่มเปิดเรียนปีแรก ปี พ.ศ. 2544 โดยใช้หลักสูตร English Program ตั้งแต่นักเรียนชั้นอนุบาล 1  เมื่อนักเรียนเรียนถึงชั้นประถมศึกษาทางโรงเรียนได้จัดทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อสอบ YLE (Young Learners English และ KET (Key English Test ระดับชั้น ป.6) ของ Cambridge มานานกว่า 10 ปีแล้ว เพราะแบบทดสอบของ Cambridge เป็นแบบทดสอบมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก ทำให้โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว นำหลักสูตร Cambridge Primary มาใช้ในโรงเรียนและผ่านการอนุมัติให้เป็น Cambridge School เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนเชื่อมั่นว่าหลักสูตร Cambridge  จะทำให้นักเรียนของเรามีความพร้อมสำหรับการเรียนในระดับที่สูงขึ้น ช่วยพัฒนาความสนใจใฝ่รู้บนพื้นฐานข้อมูลที่ได้รับและสร้างการเรียนรู้ที่ยั่งยืน มีการฝึกให้นักเรียนมั่นใจในตัวเอง  รับผิดชอบ รู้จักไตร่ตรอง สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆและการมีส่วนร่วม
            กรอบหลักสูตรใน 3 วิชาหลักคือ English  Maths และ Science ตั้งแต่ระดับ ป.1-ป.6 หลักสูตรสะท้อนให้เป้าหมายการสอนของแต่ละกลุ่มชั้น มีจุดมุ่งหมายการสอนที่ครอบคลุม มีความยืดหยุ่นท้าทาย เด็กจะได้รับทักษะที่จำเป็น เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการเรียนระดับสูงจนถึงการประกอบอาชีพในอนาคต
            การประเมินผลใช้ข้อสอบของ Cambridge Primary เพื่อประเมินความสามารถของนักเรียน และรายงานความก้าวหน้าให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบ ใช้แบบทดสอบที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานระดับนานาชาติจะทำให้ผู้ปกครองเชื่อมั่นในผลการทดสอบ
image

          3. วิชาภาษาอังกฤษ-จัดคาบเรียนดังนี้
                   ป.1-ป.2        English                 6   คาบ
                   ป.3              English (Global)    4   คาบ        Reading     4   คาบ
                   ป.4-ป.6        English                 6   คาบ

          4. การจัดการเรียนรู้แบบคู่ขนานและการสอนเสริมเป็นสองภาษา  เนื่องจากกลุ่มสาระการเรียนรู้บางกลุ่มสาระมีเนื้อหาที่เป็นสากลและเป็นไทย ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และทักษะตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนจัดให้นักเรียนได้เรียนรู้แบบคู่ขนานจากครูต่างชาติและจากครูไทย ในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

          วิชาวิทยาศาสตร์ จัดการสอนโดยครูต่างชาติโดยใช้หลักสูตรของ Cambridge ในเนื้อหาหลัก และครูไทยสอนเสริมบางเนื้อหา ดังนี้
                  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1-2     เรียน Science 5 คาบ เรียนวิทยาศาสตร์/STEM/เทคโนโลยี  4 คาบ
                  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่   3       เรียน Science 4 คาบ เรียนวิทยาศาสตร์/STEM/เทคโนโลยี  4 คาบ
                  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6    เรียน Science 6 คาบ เรียนวิทยาศาสตร์/STEAM/เทคโนโลยี  4 คาบ
          ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการให้ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          วิชาคณิตศาสตร์ จัดการสอนโดยครูต่างชาติโดยใช้หลักสูตรของ Cambridge สอนเนื้อหาหลัก และครูไทยสอนเสริมบางเนื้อหาดังนี้
                  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1-2      เรียน Mathematics 5 คาบ เรียนคณิต 2 คาบ จินตคณิต 0.5 คาบ
                  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3         เรียน Mathematics 4 คาบ เรียนคณิต 2 คาบ จินตคณิต 0.5 คาบ
                  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6     เรียน Mathematics 6 คาบ เรียนคณิต 2 คาบ  คณิต (เสริม) 1 คาบ
          เป้าหมายการสอน คือ การพัฒนาทั้งทักษะคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ และครูคนไทยสอนเสริมเนื้อหาสาระที่เป็นไทย อาทิ ค่าเงินบาท มาตรการวัดของไทย ฯลฯ เฉพาะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 มีครูพิเศษ(Tutor) เชี่ยวชาญการสอนคณิตศาสตร์มาสอนคู่กับครูคณิตศาสตร์ของโรงเรียน เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถดูแลและพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคลได้มากขึ้น และเพื่อเตรียมพร้อมนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับการทดสอบ O-Net และการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

          5. รายวิชาเพิ่มเติม ภาษาจีน จัดหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้หลักสูตรภาษาจีนของ True click life นำมาพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน รวมทั้งมีโครงการในการพัฒนาหลักสูตรให้เข้มข้นขึ้น เพื่อให้นักเรียนมีพื้นฐานภาษาจีนที่เหมาะสมกับระดับวัยและสามารถต่อยอดการเรียนรู้ในระดับมัธยมศึกษา

          6. การจัดกิจกรรมนักเรียน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ดังนี้
              6.1  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2     มีกิจกรรมว่ายน้ำ และ STEM  
              6.2  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3       STEM  
              6.3  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  เลือกเรียนกิจกรรมชมรม(Club)

          สำหรับกิจกรรมชมรม/Club ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 นั้น นักเรียนสามารถเลือกและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมด้วยเอง โดยเป้าหมายกิจกรรม คือ 1) การส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ ความสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 2) เพื่อส่งเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 

          7. การเรียนรู้ STEM เป็นกิจกรรม DIY (Do it Yourself) ที่บูรณาการการเรียนรู้ (Science, Technology, Engineering, Mathematics) เพื่อเสริมทักษะการขั้นสูง กระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ กระบวนการทำงานกลุ่ม และการสืบค้น เป็นการทำงานร่วมกันเป็นทีมของคณะครูไทยLBS, ครู Edukids และครูต่างชาติสอน science เพื่อครอบคลุมมาตรฐานของหลักสูตรสถานศึกษา

              ส่วนการเรียนรู้ STEM นั้น เป็นกิจกรรมDIY(Do it Yourself) ที่บูรณาการการเรียนรู้ (Science, Technology, Engineering, Mathematics) เพื่อเสริมทักษะการขั้นสูง กระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ กระบวนการทำงานกลุ่ม และการสืบค้น เป็นการทำงานร่วมกันเป็นทีมของคณะครูไทยLBS, ครู Edukids และครูต่างชาติสอน science เพื่อครอบคลุมมาตรฐานของหลักสูตรสถานศึกษา

           8. การสอน STEAM Education ที่ใช้ Coding AI IoT  (AI-Artificial Intelligence  IoT-Internet of Things) ในอดีต Maker หรือ นักประดิษฐ์หรือนักสร้างนวัตกรรม ควรมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ กลไก ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ แต่เมื่อเข้าสู่ยุคของ สมองกลฝังตัว และ 5G นักประดิษฐ์ ต้องเพิ่มทักษะทางด้าน Coding AI IoT เข้ามาเพื่อสร้างงานประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูล Data Science รับส่งข้อมูล และประมวลผลข้อมูลผ่านเครือข่าย หรือการเพิ่มความฉลาด หรือการตัดสินใจในการทำงานได้ในระดับหนึ่ง ดังนั้น STEAM Education ซึ่งเป็นแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ที่เน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน จึงจำเป็นต้องเรียนรู้หรือสามารถบูรณาการความรู้ Coding AI IoT เข้ามาสู่กิจกรรมสะเต็มศึกษา เพื่อทำให้การแก้ปัญหา หรือ การบูรณาการความรู้เพื่อแก้ปัญหานำไปสู่ผลผลิตใหม่ที่มีประโยชน์ต่อชีวิตได้อย่างแท้จริง

          9.  การสอนจินตคณิต เริ่มเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลักสูตรจินตคณิต เป็นการสอนโดยใช้นิ้วมือ ใช้ตัวเลข ใช้ลูกคิด เป็นสื่อและอุปกรณ์ในการสอน เป็นการพัฒนาเซลล์สมองทั้งสองซีกให้มีความสมดุล ทั้งซีกซ้ายและขวา ฝึกสมาธิของผู้เรียน การจดจ่อ การใช้สายตา ฝึกการฟังจะทำให้ผู้เรียนสามารถคิดเลขในจินตนาการได้ มีทักษะในการคิดเลขได้เร็ว

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้