หลักสูตรการสอน ระดับอนุบาล

            หลักการจัดการศึกษาระดับอนุบาลของโรงเรียน สอดคล้องกับจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 คือ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างสมดุลและเต็มตามศักยภาพ โดยใช้นวัตกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ Whole Language, Literacy Approach, Project Approach, Multiple Intelligences, Montessori, Froebel และมีรายละเอียดดังนี้
            1.  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภท
            2.  ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย
            3.  พัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่น และกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย
            4.  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข
            5.  ประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก

            นอกจากนี้ หลักสูตรสถานศึกษา ระดับอนุบาลของโรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ยังได้กำหนดหลักการจัดการศึกษา เพื่อการเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันสำหรับวัยอนุบาล ดังนี้
            1.  การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการซึมซับ (Immerse) ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน อันได้แก่ การจัดกิจกรรมประจำวันโดยใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้มากที่สุด
            2.  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง โดยมีครูต่างชาติเจ้าของภาษาเป็นครูประจำชั้นและอยู่กับนักเรียนทุกวัน
            3.  การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อให้นักเรียนมีความมั่นใจ มีความสุข มีทัศนคติที่ดี และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เหมาะสมวัย


การบูรณาการสาระการเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษ
             เพื่อให้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารสอดคล้องกับเป้าหมายและสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว จึงได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อบูรณาการภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ศิลปะ และดนตรีเข้าด้วยกัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และเพื่อส่งเสริมศักยภาพทางสมองทั้ง 7 ด้าน ให้กับนักเรียนตามทฤษฎี MI ของ Dr. Howard  Gardner ซึ่งโรงเรียนใช้เป็นแนวทางในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนอยู่ในปัจจุบัน

            แต่ละเดือนจะมีหัวข้อหลักประจำเดือน (Theme of the Month) ที่กำหนดให้นักเรียนทุกคนเรียน  ครูประจำชั้นที่หน้าที่ในการจัดกิจกรรม ซึ่งจะบูรณาการการเรียนในทุกๆ ด้านเข้าด้วยกัน โดยเนื้อหาการเรียนจะต้องสอดคล้องกับหัวข้อประจำเดือน แต่ละกิจกรรมมุ่งเน้นส่งเสริมศักยภาพทางสมองในแต่ละด้านแตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ดี บางกิจกรรมอาจส่งเสริมศักยภาพทางสมองพร้อมกันทีเดียวหลายๆ ด้าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนของครูภายในชั้นเรียน  หัวข้อประจำเดือนนี้จะสอดคล้องกับหลักสูตรภาษาไทย และจะเป็นหัวข้อประจำเดือนของอนุบาลทั้ง 3 ระดับ อย่างไรก็ดี เนื้อหาในการสอนจะมีความละเอียด และครอบคลุมมากขึ้น เมื่อนักเรียน เรียนในระดับที่สูงขึ้น

Theme of the Month หรือหัวข้อการสอนประจำเดือน ระดับอนุบาล 1-3 มี ดังนี้
                        เดือนพฤษภาคม               My School                   
                        เดือนมิถุนายน                  My Body                     
                        เดือนกรกฎาคม                My Family                    
                        เดือนสิงหาคม                  Weather                      
                        เดือนกันยายน                  Our Society
                        เดือนพฤศจิกายน            Our Environment
                        เดือนธันวาคม                  Holiday
                        เดือนมกราคม                  Transportation 
                        เดือนกุมภาพันธ์               Communication

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้