ปรัชญา
 
 
"  เรียนรู้อย่างมีความสุข ปลูกฝังหยั่งลึกความเป็นไทยสู่มาตรฐานระดับสากล  "
image

 

 
วิสัยทัศน์


โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว มุ่งให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข ส่งเสริมทางด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต และพัฒนาการให้เหมาะสมตามวัย มีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าพูด มีเหตุผล มีทักษะในการใช้ภาษา เทคโนโลยี มีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการใช้ชีวิตประจำวัน มีจิตอาสา และจิตสำนึกในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม โดยผ่านกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆ สามารถช่วยเหลือตนเองและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ เป็นคนเก่ง ดี มีสุข ที่มีพื้นฐานความรู้ และการพัฒนาความพร้อม เพื่อการศึกษาต่อในระดับต่อไป
           พันธกิจ
         
           โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าวได้กำหนดพันธกิจ คือ พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยพัฒนาครูมีความรู้และจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
image
image
 เป้าหมาย
            

โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าวได้กำหนดเป้าหมาย คือ ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด มีกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาที่ประสิทธิภาพ ครูมีความรู้และจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นักเรียนได้รับการพัฒนาให้ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้